Grave of Sarah Marinda Bates Pratt

Salt Lake City Cemetery
Salt Lake City, Utah
Plot: I_2_4_1/2_N

Return to histories of Sarah Marinda Bates